Που Απευθύνεται

Επιχειρήσεις

Αφορά κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας και κάθε μορφή επιχειρηματικής οργάνωσης αφού μπορεί να υποστηρίζει και να απλοποιεί τη διαδικασία συμμόρφωσης με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση, εφόσον διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, νομικό ή πληροφορικό ή σύμβουλο, μπορεί εύκολα να μειώσει τον χρόνο και το κόστος, που απαιτείται για τη συμμόρφωσή της.
Επίσης συμβάλλει αποτελεσματικά στη συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης, αφού δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης ή επικαιροποίησης των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, διατηρώντας αρχείο για κάθε στάδιο καταχώρισης ή ελέγχου της συμμόρφωσης στην επιχείρηση και δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης του βαθμού συμμόρφωσης ανά στάδιο.

Φορείς του Δημόσιου Τομέα

Αφορά κάθε φορέα του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού μπορεί να υποστηρίζει και να απλοποιεί τη διαδικασία συμμόρφωσης με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό ο φορέας, εφόσον διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, νομικό ή πληροφορικό ή σύμβουλο, μπορεί εύκολα να μειώσει τον χρόνο και το κόστος, που απαιτείται για τη συμμόρφωσή του.
Επίσης συμβάλλει αποτελεσματικά στη συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), αφού δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης ή επικαιροποίησης των διαδικασιών επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, διατηρώντας αρχείο για κάθε στάδιο καταχώρισης ή ελέγχου της συμμόρφωσης στο φορέα και δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης του βαθμού συμμόρφωσης ανά στάδιο.

Σύμβουλοι συμμόρφωσης

Η εφαρμογή απευθύνεται σε Συμβούλους Συμμόρφωσης μιας και αποτελεί έναν αξιόπιστο «συνεργάτη», μέσω του οποίου μπορούν με αξιόπιστο και εύκολο τρόπο:
  • να καταγράψουν όλες τις πράξεις και διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
  • να διασφαλίσουν τον εντοπισμό των αποκλίσεων από τον Κανονισμό,
  • να σχεδιάσουν τις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης,
  • να αξιολογούν το βαθμό συμμόρφωσης και
  • να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των πελατών τους.

Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων - DPOs

Η εφαρμογή απευθύνεται σε Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων DPO, μιας και αποτελεί έναν αξιόπιστο «συνεργάτη» για τη συνεχή παρακολούθηση του Επιπέδου Συμμόρφωσης ή ΜΗ Συμμόρφωσης των Διαδικασιών των επιχειρήσεων ή των φορέων για τους οποίους έχουν οριστεί ως DPO. Με τη χρήση της μπορούν:
  • να εντοπίζουν τις αποκλίσεις από τον Κανονισμό,
  • να συλλέγουν πληροφορίες με σκοπό τον προσδιορισμό δραστηριοτήτων επεξεργασίας,
  • να αναλύουν και να ελέγχουν τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας
  • να παρακολουθεί την εκτίμηση κινδύνου και την εκτίμηση αντικτύπου.